TÄHTISEURA

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Seuratoiminta on suomalaisen urheilun keskeisin vahvuus. Kehitämme sitä aktiivisesti Tähtiseura-ohjelman avulla, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma laatuohjelma.

Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla.Tämän laajemman tuen avulla on mahdollista säilyttää liikunta osana eri elämänvaiheita ja myös kehittyä huippu-urheilijaksi asti.

Tähtimerkki

Olympiakomitea ja lajiliitto myöntävät tähtimerkin tunnuksena urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää määritellyt laatutekijät seuran valitsemalla osa-alueella. Osa-alueita eli kohderyhmiä on kolme: lapset ja nuoret (vihreä tähtimerkki), aikuiset (punainen tähtimerkki) sekä huippu-urheilijat (sininen tähtimerkki).Kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit täyttävä laatuseura saa täyden kolmivärisen tähtimerkin.Tähtiseuralla voi olla useamman kuin yhden osa-alueen tähtimerkki.

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään.

Tähtiseurat – kvalitetsprogram för föreningar

Finsk idrott lyser i Tähtiseurat

Föreningsverksamheten är den finländska idrottens mest väsentliga styrka. Vi utvecklar den ständigt med hjälp av programmet Tähtiseurat, som är Olympiska Kommitténs, grenförbundens och distriktsorganisationernas kvalitetsprogram.

Stjärnmärket är ett löfte om kvalitet för nuvarande och nya medlemmar i föreningarna samt deras närstående. En förening som beviljats stjärnmärket verkar humant, modernt och smidigt. I en Tähtiseurat-förening kan alla idrotta och röra sig på sin egen nivå och mot sina egna mål med hjälp av ständigt större bakgrundstöd. Med hjälp av detta mer omfattande stöd kan man bevara idrott som en del i olika livsskeden och även utvecklas till toppidrottare.

Stjärnmärket

Olympiska Kommittén och grenförbunden beviljas stjärnmärket som en symbol för idrottsföreningar vars verksamhet uppfyller de fastställda kvalitetsfaktorerna inom de delområden som föreningarna valt. Det finns tre delområden, alltså målgrupper: barn och unga (grönt stjärnmärke), vuxna (rött stjärnmärke) samt toppidrottare (blått stjärnmärke). En kvalitetsförening som uppfyller kriterierna i alla tre delområden får ett fullt stjärnmärke i tre färger. En Tähtiseurat-förening kan ha ett stjärnmärke i flera delområden.

Föreningarna som beviljats stjärnmärket formar en stjärnbild som lyder ljusare än enskilda stjärnor.

Tähtiseurat – quality programme for sports clubs

Finnish sports shines in the company of other stars

Club activities are a key strength of Finnish sports. We are actively developing the activities with the Tähtiseura programme, which is a quality programme of the Finnish Olympic Committee, national sports federations and regional organisations.

A Star Label is a quality promise for the club’s current and new members and their immediate circle. A club which has been granted a Star Label acts in a humane, modern and agile manner. In Tähtiseura, everyone can practice sports and exercise on their own level and towards their goals with the help of ever-increasing support. The increasing support also makes it possible to keep up with sports in various phases of life or to become a top athlete.

Star Label

The Finnish Olympic Committee and national sports federation grant Star Labels to sports clubs whose activities fulfil the defined quality criteria in the club’s selected subarea. There are three subareas, i.e. target groups: children and youth (green Star Label), adults (red Star Label) and elite sports (blue Star Label). A sports club that fulfils criteria for all three subareas is granted a tricolour Star Label. A Tähtiseura club can have a Star Label for more than one subarea.

Together, the clubs with Star Labels form a constellation that shines brighter than any individual star.