RIKOSTAUSTAOTE ja RIKOSLAKI

Rikostaustaote

Toimijoilta ja valmennukselta, apuohjaajilta  tarkastetaan 2023 aikana kaikilta voimassa oleva rikostaustaote, jonka seura maksaa (12€).

Henkilö voi tilata sen itse, mutta vapaaehtoistoimintaa varten tarvittavan rikostaustaotteen voi myös tilata vapaaehtoistoiminnan järjestäjä vapaaehtoisen suostumuksella, mutta mieluummin se hoidetaan itse.

Ote on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi suomalaisen vapaaehtoistoiminnan järjestäjän nähtäväksi. Rikostaustaotteen vastaanottaja ei saa kerätä tai tallentaa ks otteesta ilmeneviä tietoja. Vastaanottaja voi tehdä asiakirjoihinsa ainoastaan merkinnän siitä, että ote on esitetty ja tässä yhteydessä kirjata muistiin otteen tunnistetiedot, joita ovat kyseisen henkilön nimi ja otteen päivämäärä. Otteen voi tilata oikeusrekisterikeskuksesta itse. Toimitusaika on noin 7päivää.

RIKOSLAKI 3.luku

Hätävarjelu

6§. Jos joku, suojellakseen itseään tahi toista taikka omaansa tai toisen omaisuutta aloitetulta tahi kohti päätä uhkaavalta oikeudettomalta hyökkäykseltä, on tehnyt teon, joka, vaikka muuten olisi rangaistava, oli hyökkäyksen torjumiseksi välttämätön; älköön häntä tästä hätävarjeluksesta rangaistukseen tuomittako. 

7§. Jos joku luvattomasti tunkeutuu toisen huoneeseen, taloon, kartanoon tahi alukseen, taikka tekee vastarintaa sille, joka verekseltä tahtoo ottaa omansa takaisin, olkoon hätävarjelus niinikään oikeutettu. 
( Puolustautuja, joka oli toiminut laillisessa hätävarjeluksessa hyökkääjää lyödessään niin, että tämä oli kaatuessaan menettänyt tajuntansa, tuomittiin rangaistukseen toisen jättämisestä avuttomaan tilaan, koska ei ollut toimittanut loukkaantuneelle tarpeellista hoitoa.) 

Hätävarjelun liioittelu

9§. Jos joku 6 tai 7§ :ssä mainituissa tapauksissa on tehnyt teon, joka ei ollut hyökkäyksen torjumiseksi, kotirauhan suojelemiseksi tai omansa ottamiseksi välttämätön, on tekijä tuomittava hätävarjelun liioittelusta tuomioistuimen harkinnan mukaan joko täyteen tai alennettuun rangaistukseen. Jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei hän voinut mieltään malttaa, ei häntä saa rangaistukseen tuomita. 

10§. Jos joku, pelastaakseen itsensä tahi toista taikka omaansa tai toisen omaisuutta pakottavassa vaarasta, on tehnyt rangaistuksen alaisen teon, ja jos pelastus ilman sitä olisi ollut mahdoton; tutkikoon oikeus, teon ja asiahaaran mukaan, onko hän teostaan jääpä rankaisematta, vai onko hän siitä ansainnut täyden tahi alennetun rangaistuksen.

RIKOSLAKI 27.luku

Tappeluun osallistuminen

12§. Joka ruumiillista väkivaltaa tekemällä tai muulla teolla osallistuu tappeluun tai hyökkäykseen, johon useat ottavat osaa ja jossa joku surmataan tai jollekulle tahallaan aiheutetaan ruumiinvamma tai sairaus, ja jos hänen oli syytä varoa tällaisen seurauksen aiheutuvan tappelusta tai hyökkäyksestä, on tuomittava, tappeluun osallistumisesta sakkoon tai vankeuteen.

ps.
Vältä joutumasta tällaisiin tilanteisiin!! Jos joudut, pyri selvittämään tilanne puhumalla. Mikäli se ei onnistu, käytä olosuhteisiin nähden puolusteltavina pidettäviä voimakeinoja.


Käytä TERVETTÄ JÄRKEÄ eli PÄÄ OHJAA TEKOJA.